DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN HEBBEN BETREKKING OP HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN STAPP.IN

Stapp.in adviseert u deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat u weet welke rechten en verplichtingen u heeft.

Naast onze algemene voorwaarden zijn de gebruiksregels eveneens van toepassing op al onze diensten. De gebruiksregels zijn in elk Stapp.in-voertuig aanwezig en kunnen eveneens op de website ( www.stappin.be) geraadpleegd worden.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, meer in het bijzonder op alle aanbiedingen en overeenkomsten op basis waarvan wij mobiliteitsoplossingen aanbieden waarbij flexibel gebruik van auto’s voor particulieren en bedrijven mogelijk wordt gemaakt.
Onze algemene voorwaarden nemen voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker.
1.2: De Gebruiksregels vormen een integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden.
1.3.Verder gelden de voorwaarden van de verzekeraar bij wie de voertuigen verzekerd zijn telkens in de op dat moment geldende versie. De verzekeringsvoorwaarden kunnen tijdens de openingsuren in onze kantoren geraadpleegd worden.
1.4: Mededelingen, voorwaarden en aanbiedingen vermeld op onze website en/of in ons promotiemateriaal zijn slechts van toepassing voor zover deze niet strijdig zijn met deze voorwaarden en voor zover niet anders wordt overeengekomen.

Artikel 2: Definities
2.1: Aansluiting: een overeenkomst als bedoeld in het voorgaande artikel met een particuliere of zakelijk handelende wederpartij.
2.2: Stapp.in-gebruiker; de (rechts)persoon met wie wij een overeenkomst sluiten. De Stapp.in-gebruiker is de als zodanig bij ons geregistreerde persoon die onder een Aansluiting, dus onder toepasselijkheid van deze voorwaarden ( algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden) , bevoegd is om de door ons ter beschikking gestelde mobiliteitsdiensten te reserveren en te gebruiken. Hij of zij is de persoon die jegens ons geldt als debiteur voor alle verplichtingen die onder het Aansluiting aanwezig zijn of kunnen opkomen.
2.3: Berijder: de als zodanig bij ons geregistreerde en formeel aanvaarde persoon gedomicilieerd bij of werknemer van een stapp.in gebruiker, die onder een Aansluiting, dus onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, tevens bevoegd is om de door ons ter beschikking gestelde mobiliteitsdiensten te reserveren en te gebruiken,
2.4: Gebruiksregels: de gebruiksaanwijzing voor de Stapp.in-voertuigen, welke door ons van tijd tot tijd aan feitelijke ontwikkelingen wordt aangepast. De volledige tekst is te vinden op onze website www.stappin.be en in de voertuigen, deze regels zijn net als de algemene voorwaarden van toepassing op alle diensten.
2.5: Stapp.in-gebruikers en/of berijders dienen minimum 18 jaar te zijn en handelingsbekwaam en in het bezit van een geldig rijbewijs. Een voorlopig rijbewijs wordt in het kader van deze overeenkomst niet als een geldig rijbewijs aanzien. De huurder/bestuurder verklaart uitdrukkelijk dat hij of zij niet ontzet is uit het recht om te rijden.
2.6: Stapp.in-app: een door ons aan een Stapp.in-gebruiker verstrekte applicatie (‘app’) in combinatie met inloggegevens, waarmee een Stapp.in-gebruiker onder het betrokken Aansluiting een Stapp.in-voertuig kan reserveren, openen, zijn persoonlijke gegevens kan inzien en ten eigen behoeve van derden in bepaalde gevallen met korting producten of diensten kan afnemen.
2.7: Stapp.in-voertuig: een door ons ter beschikking te stellen of gesteld voertuig bestemd voor deelgebruik van een merk, type, categorie en klasse als door ons te bepalen.
2.8: Reservering: afhankelijk van de context, ieder verzoek tot gebruik van een Stapp.in-voertuig en/of ieder door ons toegestaan gebruik van dat voertuig, gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd vanaf een vastgelegd tijdstip.
2.9: Locatie: de locatie of het gebied waar het voertuig zich bevindt dan wel het punt waar het gebruik van het Stapp.in-voertuig begint respectievelijk dient te eindigen of mag eindigen.
2.10: Borg: het minimale aantal Credits dat aanwezig moet zijn voor het aantal gereserveerde uren.
2.12: Credits: de prijzen die wij in rekening brengen aan huurtarieven en de prijzen in verband met door ons te leveren diensten of faciliteiten. De actuele Credits zijn gepubliceerd op onze website en zij maken na aanpassing steeds opnieuw deel uit van de voorwaarden behorende bij het Aansluiting.
De prijs van credits kan aangepast worden naargelang de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen e.z. en a.z. de evolutie van de brandstofprijzen volgens de principes zoals vermeld in de gebruikersregels en gepubliceerd op de website www.stapp.in.be .

Artikel 3: Aansluiting tot Stapp.in-gebruiker
3.1: Een Aansluiting komt tot stand nadat een aanvraag daartoe door ons is aanvaard. De aanvraag dient te geschieden door gebruikmaking van ons inschrijvingsformulier. Dit formulier kan op onze website of via de website
( www.stapp.in.be) elektronisch worden ingevuld. De aanvaarding geschiedt per e-mail.
De aanvaarding wordt slechts definitief zodra al de door ons verzochte gegevens in ons bezit zijn. Onder de verzochte gegevens wordt begrepen : correcte gegevens van Naam-Adres-Woonplaats, een in België geldig rijbewijs, identiteitsbewijs en IBAN-nummer van bankrekening van de aanvrager
De aanvaarding is bovendien slechts geldig nadat de aanvrager machtiging heeft gegeven voor SEPA-domiciliëring voor de betalingen en deze bevestiging werd ontvangen door Stapp.in..
3.2: Na activering van de Aansluiting krijgt de Stapp.in-gebruiker recht op het gebruik van de Stapp.in-app, de voertuigen en overige diensten en faciliteiten die Stapp.in aanbiedt.
3.3: Indien wij een Aansluiting verstrekken, doen wij dat aan een Stapp.in-gebruiker met het recht om deze aan een berijder voor gebruik onder het Aansluiting onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden ter beschikking te stellen. Rechten onder of in verband met het Aansluiting zijn anderszins niet overdraagbaar.
3.4: Wij hebben te allen tijde het recht om een aangevraagd Aansluiting of een verzoek tot registratie van een Berijder zonder opgave van redenen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder nader te stellen de voorwaarden. Dat recht hebben wij ook nadat het Aansluiting door ons reeds is aanvaard. Een Aansluiting kan in elk geval te allen tijde onmiddellijk worden ingetrokken wanneer de voorwaarden van de overeenkomst niet worden nageleefd.
3.5.Reserveringen voor langere duur en met ritten in buitenland worden in concrete afgesproken en vastgelegd met de gebruiker. In deze gevallen zal een extra borg voorzien worden, alsmede voorafbetaling voor een bepaalde periode en bijzondere voorwaarden naar gelang het geval.

Artikel 4: Verschuldigdheid, Betalingen, Machtiging
4.1: Vooraleer een reservering kan worden geplaatst moet minimum het aantal verschuldigde uren betaald zijn.
4.2: De huurprijs wordt berekend per gereserveerde periode of, indien zo uitdrukkelijk overeengekomen, per feitelijke huurperiode, met dien verstande dat de toepasselijke periode wordt verlengd met de tijd dat het gebruikte Stapp.in-voertuig door omstandigheden die voor risico komen van de Stapp.in-gebruiker later op de Locatie terugkomt dan is vastgelegd. De huurprijs of enig deel daarvan is steeds onmiddellijk opeisbaar.
4.3: De huurprijs wordt na afloop van de conform het vorige lid toepasselijke periode in rekening gebracht en in elk geval in principe telkens binnen de 7 dagen
4.4: Tenzij wij een andere wijze van betaling prefereren, geschieden alle betalingen door de Stapp.in-gebruiker aan ons door Europese domiciliëring of automatische incasso met behulp van een aan ons verstrekte incassomachtiging. Deze machtiging dient uiterlijk bij afsluiten van het Aansluiting door de aanvrager gegeven te worden en is een opschortende voorwaarde voor het tot stand komen van het Aansluiting.
4.5: Klachten over de (hoogte van een) berekende huurprijs dienen uiterlijk binnen 7 dagen na facturatie of aanrekening aan ons kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan het recht om daarover te klagen komt te vervallen en de hoogte van de door ons berekende huurprijs als onbetwist vaststaat.
4.6: Over alle door een Stapp.in-gebruiker om welke reden dan ook niet of te laat betaalde bedragen is van rechtswege en zonder in gebreke stelling een vertragingsrente verschuldigd van 10% per jaar vanaf de datum van rekening of factuur evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 Euro per factuur.
4.7: Wij hebben steeds het recht om door een Stapp.in-gebruiker verschuldigde bedragen te verrekenen met eventuele vorderingen onder het betrokken Aansluiting van enige Stapp.in-gebruiker op ons. Aan een Stapp.in-gebruiker komt geen recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen toe, terwijl hij evenmin gerechtigd is om tot aan de voldoening van zijn vorderingen zaken van ons onder zich te houden.
4.8: In geval en zolang een Stapp.in-gebruiker enige betalings- of andere verplichting jegens ons niet of niet tijdig nakomt, zijn wij gerechtigd om van rechtswege en zonder formele voorafgaandelijke in kennis stelling onze verplichtingen onder de betrokken Aansluiting op te schorten. 
De gebruiker zal geen enkel verhaal kunnen uitoefenen ten gevolge van deze maatregel.

Artikel 5: Gegevensregistratie
5.1: De registratie van persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens.
5.2: Telefoongesprekken met een Stapp.in-gebruiker kunnen aan onze zijde worden opgenomen ter vastlegging van reserveringen en andere afspraken, ter verbetering van onze service of voor trainingsdoeleinden. Onze boeken en door of voor ons vastgelegde gegevens en data leveren bewijs op van de wederzijdse wensen, mededelingen en verplichtingen.
5.3: De verblijfpositie van een Stapp.in-voertuig wordt door ons opgenomen en vastgelegd en in onze systemen weergegeven, ten behoeve van onder meer een opvolgende gebruiker van een voertuig.
5.4: Wij kunnen de positie en wijze van gebruik van een Stapp.in-voertuig om redenen van veiligheid, analyse van gebruikspatronen en vlootbeheer via een voertuigvolgsysteem volgen. De route en/of verblijfpositie van een Stapp.in-voertuig worden door ons te allen tijde aan opsporingsinstanties door gegeven in geval van verdenking van verduistering of diefstal van het voertuig, of in geval van enig ander misdrijf in verband met het voertuig waarbij deze route of verblijfpositie van belang zijn. De verkregen gegevens worden voorts verwerkt ter bevordering van veilig en milieuvriendelijk rijden door Stapp.in-gebruiker via voorlichting of specifieke aanwijzing.
Daarenboven kunnen deze gegevens aangewend worden als bewijs bij de behandeling van aansprakelijkheidsdiscussies of behandeling van schadegevallen.
5.5: Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor klantcontact zoals mailings, nieuwsbrieven en dergelijke. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden, met uitzondering van verkoop van alle activiteiten met betrekking tot Stapp.in-formule.
5.6: Onze ict-toeleveranciers hebben toegang tot de bij ons geregistreerde persoonsgegevens, dit vanwege technische doeleinden respectievelijk om de kwaliteit van het systeem te kunnen waarborgen.
5.7.Stapp.in zorgt voor voldoende beveilinging van de opgeslagen gegevens. Gegevens die voorkomen uit één of meer bezoeken of gebruik van Stapp.in worden bewaard, maar wel anoniem.Deze gegevens zullen nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie, mits hiervoor wettelijke vereisten zijn gesteld in het land waar stapp.in actief is.
5.8.Stapp.in kan de gegevens door de gebruiker vertrekt, gebruiken voor volgende doeleinden :
-Het verwerken van een reservering en voor het gebruik van stapp.in in de algemene zin
-sturen van mails of nemen van contact met betrekking tot de verstrekte diensten en de uitvoering van de overeenkomst
-het informeren van de gebruiker m.b.t. het gebruik of voor het verstrekken van informatie met betrekking tot het product, gebruik, en voor alles wat het gebruik van het product kan bevorderen en verbeteren

Artikel 6: Duur en Beëindiging van Aansluiting
6.1: Aansluitingen eindigen door opzegging door één van de partijen. Alle Aansluitingen eindigen tevens van rechtswege door faillissement van de Stapp.in gebruiker en ingeval de Stapp.inn-gebruiker wordt toegelaten tot een maatregel in het kader van de WCO-wet of wanneer de Stapp.in-gebruiker wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling en vanaf de datum van de uitspraak van de maatregel.,
6.2: In geval een Stapp.in-gebruiker of een berijder die onder zijn Aansluiting geregistreerd is en waarvoor hij dus verantwoordelijk is, nalaat zijn verbintenissen na te komen of bij vermoeden van misbruik is Stapp.in gerechtigd om een Aansluiting met onmiddellijke ingang en zonder opzegtermijn op te zeggen, telefonisch of per e-mail, ook tijdens een periode waarin een Stapp.in-gebruiker een Stapp.in-voertuig gebruikt.
6.3: Beëindiging van het Aansluiting leidt tot beëindiging van rechten tot toegang en gebruik van de Stapp.in-app en alle overige (mobiliteits)diensten en faciliteiten van Stapp.in.
6.4.Indien de opzegging plaatsvindt binnen een periode van 30 dagen na de aankondiging door ons van een wijziging van de deze voorwaarden ( met uitzondering van de gebruiksregels), blijven de oude voorwaarden gelden tot einde van de opzeggingsperiode, welke mits tijdig gegeven steeds eindigt op het einde van de betreffende kalendermaand, of in geval van laattijdigheid tegen het einde van de volgende kalendermaand.
6.5: In geval van faillissement komen de eventuele door de Stapp.in gebruiker nog niet gebruikte Credits, behorend bij het Aansluiting, te vervallen en kunnen niet worden verzilverd of worden ingewisseld.
6.6. Beëindiging van het Aansluiting door opzegging leidt t beëindiging van rechten tot toegang en gebruik van de Stapp.in-app, Stapp.in-voertuigen en alle overige (mobiliteits)diensten en faciliteiten van Stapp.in tegen het einde van de lopende kalendermaand, behoudens in de gevallen van fout, contractbreuk, e.d. waarbij stapp.in het contract beëindigt, in welk geval het contract een einde neemt met onmiddellijke ingang

Artikel 7: Inactivering van berijder
7.1: Een Stapp.in-gebruiker kan een Berijder onder de Aansluiting inactiveren door een schriftelijke mededeling aan ons of via een wijziging van de door de Stapp.in-gebruiker elektronisch vastgelegde “mijn gegevens”. De inactivering wordt per omgaande gerealiseerd, zij het dat in financiële zin de inactivering pas effect heeft aan het einde van de kalendermaand waarin de mededeling van inactivering ons bereikt.

Artikel 8: Reservering, Annulering en Huurperiode
8.1: Een Reservering van een Stapp.in-voertuig kan worden gemaakt door gebruik te maken van de Stapp.in-app, tenzij anders overeengekomen. Een Reservering is pas definitief na een bevestiging door ons. Iedere bevestigde Reservering leidt tot een separate huurovereenkomst onder toepasselijkheid van deze voorwaarden.
8.2: Het kosteloos annuleren van een Reservering, het inkorten van een huurperiode , is via de Stapp.in-app mogelijk indien de annuleringstermijn behorende bij de Reservering in acht wordt genomen. Een Reserveringen voor gebruik van een Stapp.in-voertuig kan tot twee uur voor aanvang van de Reservering kosteloos geannuleerd worden, tenzij anders overeengekomen. In geval van Reservering van Stapp.in Luxe of Personenbus wordt de annuleringstermijn bij een Reservering aan de Stapp.in-gebruiker uitdrukkelijk meegedeeld. In geval van een te late annulering is de Stapp.in-gebruiker de huurprijs verschuldigd geldende voor de gehele huurperiode onder de Reservering.
8.3: De huurperiode onder een Reservering loopt tot aan het moment dat het voertuig aan het eind van het gebruik op de Locatie is geparkeerd, de sleutel van de auto correct in de auto is opgeborgen, de verlichting uit is, de ramen goed zijn gesloten en de deuren op slot zijn gedaan.

Artikel 9: Verplichtingen Stapp.in bij Reservering
9.1: Wij zijn gehouden om ons naar vermogen in te spannen om na onze bevestiging van een Reservering een voor gebruik geschikt Stapp.in-voertuig op het in de Reservering vastgelegde tijdstip en op de Locatie ter beschikking te stellen en gedurende de betrokken huurperiode ter beschikking te houden.
9.2: Het niet op tijd inleveren van een gereserveerd Stapp.in-voertuig door een eerdere Stapp.in-gebruiker en/of noodzakelijk herstel van defecten in of schade aan het gereserveerde Stapp.in-voertuig, kunnen meebrengen dat het gereserveerde Stapp.in-voertuig, ondanks onze bevestiging van de Reservering aan de Stapp.in-gebruiker, niet ter beschikking staat. Ook tijdens het beschikken over een Stapp.in-voertuig kan het voorkomen dat een schade of defect aan de auto waarvan de aanwezigheid voor ons risico is, gebruik van de auto beperkt. Indien wij om vorengaande redenen niet in staat zijn om een door ons bevestigde Reservering (volledig) na te komen, zijn wij gehouden om ons naar vermogen in te spannen om ten behoeve van de Stapp.in-gebruiker zo snel mogelijk een vervangende vervoersmogelijkheid te vinden, al dan niet door verwijzing van de Stapp.in-gebruiker naar een Stapp.in-voertuig op een andere Locatie dan in de Reservering vermeld.
9.3: Wij zijn binnen een Reservering niet gehouden tot verdergaande verplichtingen dan bovenomschreven onder 9.1 en 9..2.
De Stapp.in-gebruiker kan , wanneer het gereserveerde gebruik van een Stapp.in-voertuig niet kan doorgaan omwille van omstandigheden buiten de wil van Stapp.in, of de franchisenemer, geen aanspraak maken op enige schadevergoeding ten gevolge van de derving van het voertuig.

Artikel 10: Stapp.in-app en gebruiksaanwijzing
10.1: Het gebruik van de Stapp.in-app mag onder het betrokken Aansluiting alleen door een Stapp.in-gebruiker of berijder gebruikt worden. Het gereserveerde Stapp.in-voertuig wordt bij aanvang van de Reservering geopend door met de Stapp.in-app het voertuig te ontgrendelen, dan wel op een door ons nader te bepalen wijze.
10.2: In ieder Stapp.in-voertuig bevindt zich een versie van de Gebruiksregels. De mededelingen op de Gebruiksregels zijn op het gebruik van het Stapp.in-voertuig van toepassing, als onderdeel van de overeenkomst. De Gebruiksregels dienen in het belang van de Stapp.in-gebruiker voorafgaand aan het gebruik van het voertuig door hem nauwlettend gelezen te worden en de inhoud dient stipt te worden opgevolgd. De Gebruiksregels bevatten onder meer instructies voor het starten van het Stapp.in-voertuig, aanwijzingen hoe de Stapp.in-gebruiker voor zijn rekening komende schade zoveel mogelijk kan voorkomen, mededelingen omtrent tanken, na gebruik inleveren van het voertuig en het telefoonnummer van ons Stapp.in Service Center.
10.3: Op het niet nakomen van verplichtingen door een Stapp.in-gebruiker als vermeld op de Gebruiksregels is een boete gesteld. De omvang van de in voorkomend geval van toepassing zijnde boete is zowel vermeld op de Gebruiksregels als op onze website.(www.stapp.in.be)

Artikel 11: Gebruik Stapp.in-voertuigen
11.1: Uitsluitend een Stapp.in-gebruiker die voldoet aan alle door de Belgische wetten en reglementen gestelde eisen in verband met het besturen van een voertuig, mag als bestuurder van een Stapp.in-voertuig gebruik maken. Het besturen van een Stapp.in-voertuig door een andere persoon is echter toegestaan als deze bij ons als een bestaande berijder bekend is, deze voldoet aan bovenbedoelde wettelijke eisen in verband met het besturen van een voertuig en op voorwaarde dat de Stapp.in-gebruiker als passagier in de auto aanwezig is.
11.2: De Stapp.in-gebruiker of berijder dient het Stapp.in-voertuig in het algemeen te gebruiken als een goed huisvader en in het bijzonder alleen te gebruiken op voor personenauto’s normaal toegankelijke, openbare en geschikte wegen, de juiste brandstof te gebruiken, de olie- en overige vloeistofmeters in de auto regelmatig te controleren en aan ons door te geven wanneer bijvulling noodzakelijk is, de auto steeds op veilige plaatsen te parkeren, na gebruik goed af te sluiten en eventueel aanwezige beveiligingsapparatuur in te stellen.
11.3:De Stapp.-ingebruiker of berijder zal het voetuig gebruiken mits stipte naleving van alle ter zake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen Het is niet toegestaan het Stapp.in-voertuig te gebruiken onder invloed van alcohol, drugs of andere middelen die het rijgedrag kunnen beïnvloeden, voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, het geven van rij-instructie, het deelnemen aan wedstrijden, rally’s, demonstraties, voor bewakingsdoeleinden, waardetransport, als marktwagen, interventievoertuig, testen of optochten, om daarmee caravans, aanhangwagens of andere objecten mee voort te trekken of aan te duwen, of om daarop dak bagage of andere daklast aan te brengen of de auto over te beladen of te beladen zonder voldoende zekering, of anderszins op een wijze die in strijd is met maatschappelijke en wettelijke normen . Het is bovendien niet toegestaan om in een Stapp.in-voertuig te roken of daarin voorwerpen of stoffen te vervoeren waarvan de vorm, samenstelling of geur schade kan toebrengen aan de auto of gebruik kan hinderen. Het is niet toegestaan om een Stapp.in-voertuig in geval van schade of defect zonder onze uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming te (doen) repareren. In geval van schade of defect zal in elk geval verwittigd worden en standpunt gevraagd worden.
11.4: Behoudens onze toestemming op schrift of per e-mail is het niet toegestaan om met het Stapp.in-voertuig naar het buitenland te gaan.
11.5: Beperkingen in het gebruik van een Stapp.in-voertuig onder meer (1) als gevolg van weg- , weer- of verkeersomstandigheden, eigen verkeersgedrag of verkeersgedrag van derden, (2) in verband met regelgeving van overheidswege, demonstraties, blokkades, vernieling of terrorisme, en (3) door, tijdens of samenhangende met overtreding van het gestelde in deze voorwaarden, zijn – als de hier bedoelde omstandigheden zelf – voor risico van de Stapp.in-gebruiker.
11.6: Zolang het Stapp.in-voertuig aan de Stapp.in-gebruiker ter beschikking staat, zijn aan het gebruik verbonden kosten, waaronder o.a. doch niet uitsluitend tol of parkeergeld, retributies, boetes, enz…voor zijn of haar rekening.
11.7: Voor brandstof bij de meeste tankstations in België kan worden betaald met de speciale Stapp.in-tankpas, te vinden in het Stapp.in-voertuig. Aanwijzingen voor gebruik van de tankpas vindt men in op de Gebruiksregels. Indien niet met de Stapp.in- tankpas betaald kan worden, o.a. bij toegelaten gebruik in buitenland, komt de brandstof in eerste instantie voor rekening van de Stapp.in-gebruiker en zullen wij tegen inlevering van de originele rekening de Stapp.in-gebruiker crediteren.
11.8: Na gebruik dient het Stapp.in-voertuig op de locatie te worden achtergelaten met een brandstoftank die ten minste voor een kwart vol is. Wanneer dit niet meer het geval is, moet dit telefonisch of per app aan ons worden doorgegeven.
Verwezen wordt naar de gebruiksregels met betrekking tot tanken.
11.9: De Stapp.in-gebruiker dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid in het Stapp.in-voertuig van goedgekeurde kinderzitjes in geval kinderen van overheidswege in kinderstoelen vervoerd dienen te worden.
11.10:In elk geval van ongeval of schade, of bij betrokkenheid bij een ongeval dient de Stapp.in-gebruiker of berijder in elk geval de politie en Stapp.in verwittigen en dit onmiddellijk na het ongeval of de feiten. De Stapp.ini-gebruiker of berijder dienen hierbij de in de gebruiksregels beschreven richtlijnen te volgen.
De vereiste ongevalsdocumenten dienen ingevuld te worden, waarbij de gebruiker of berijder in geen geval schuld van het ongeval noch eender welke andere aanspraak van de tegenpartij mogen erkennen.Een dergelijke erkenning in strijd met deze bepalingen zal in elk geval niet tegenstelbaar zijn aan Stapp.in dat op dat vlak alle rechten behoudt ten aanzien van de gebruiker of berijder.
In geval van ongeval is verder rijden enkel toegestaan dan mits uitdrukkelijke toestemming van Stapp.in.
De verplichting om onmiddellijk na feiten of kennisneming van feiten de politie en Stapp.in te verwittigen, geldt eveneens in gevallen van diefstal van het voertuig of onderdelen van het voertuig.
11.11. Het is verboden de voertuigen te gebruiken in strijd met de geldende verzekeringsvoorwaarden.

Artikel 12: Misbruik Stapp.in-app
12.1: Het mogelijk onbevoegd gebruik van de Stapp.in-app moet aan ons onmiddellijk telefonisch worden meegedeeld. Indien het mogelijk onbevoegd gebruik door een misdrijf veroorzaakt kan zijn, dient op eerste verzoek van Stapp.in onmiddellijk aangifte te worden gedaan bij de politie.
12.2: De Stapp.in-gebruiker of berijder die een Stapp.in-tankpas gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn uitgegeven, in verband met de aanschaf van brandstof voor andere auto’s dan een gereserveerd Stapp.in-voertuig, of ten behoeve van derden, is aan ons een boete verschuldigd van EUR 750,00 per keer dat misbruik werd gemaakt, met het recht voor ons om die boete ook op de Stapp.in-gebruiker te verhalen onder wiens Aansluiting de tankpas werd gebruikt, onverlet onze rechten om eventuele verdere schade in verband met dit misbruik door de betrokken gebruiker vergoed te krijgen, waaronder in ieder geval de brandstofkosten zelf.

Artikel 13: Verzekeringen, Aansprakelijkheid, Verkeersboetes
13.1: Voor het Stapp.in-voertuig is door ons conform de wet (WAM) een verzekering tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid gesloten. De schade van de bestuurder (inclusief letselschade) veroorzaakt door eigen schuld valt niet onder de WAM-verzekering van het Stapp.in-voertuig .Daarnaast voorziet Stapp.in ook een bestuurdersverzekering en rechtsbijstand van de bestuurder, dit alles onder de geldende verzekeringsvoorwaarden.
De kennisneming van de algemene voorwaarden geldt ook als kennisneming van de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Algemene Verzekeringsvoorwaarden.
13.2: Schade aan het Stapp.in-voertuig zelf is verzekerd en komt, behoudens een eigen risico van EUR 650,00 en van 1000,00 Euro voor bestuurders jonger dan 23 jaar, voor rekening van de door ons afgesloten verzekering en dit met toepassing van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden . Een uitzondering op het hier gestelde geldt echter in geval van schade die ontstaan is door, tijdens of samenhangende met overtreding van het gestelde in artikel 11 van deze algemene voorwaarden, voor schade toegebracht door een dier van een Stapp.in-gebruiker of een inzittende en voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van de Stapp.in-gebruiker of een inzittende. Voor vergoeding van de schade bedoeld in de vorige zin is de Stapp.in-gebruiker onder wiens Aansluiting de schade werd toegebracht en, indien dat een ander is, de gebruiker die tijdens het ontstaan van de schade over het Stapp.in-voertuig beschikte in volle omvang hoofdelijk aansprakelijk.

De gebruiker zal de nodige zorg en preventieve maatregelen nemen om diefstal te vermijden o.a.m.b.t. afsluiten voertuig, achterlaten goederen in voertuig,…

13.3: Verkeersovertredingen en daarmee samenhangende maatregelen, boetes of aanslagen parkeerbelasting, retributies, tolgelden en ook in verband met het parkeren aan het einde van de reserveringsperiode op een andere plek dan de onder de Reservering betrokken Locatie, en alle kosten om welke reden dan ook, zijn voor risico en rekening van de daarbij betrokken Stapp.in-gebruiker of berijder. In eerste instantie door ons betaalde boetes of aanslagen zullen door ons op zowel de Stapp.in-gebruiker onder wiens Aansluiting de boetes of aanslagen verbeurd werden als op de betrokken Berijder, indien dat een ander is, verhaald worden. Boetes voor verkeersovertredingen worden automatisch geïncasseerd ten laste van de gebruiker/abonnee , en worden van rechtswege vermeerderd met administratiekosten ten belope van minimaal 15 Euro forfaitair, onverminderd alle andere kosten noodzakelijk voor en verbonden aan de inning.

Indien de Stapp.in-gebruiker of berijder zich strafrechtelijk dient te verantwoorden voor diens rijgedrag en vervolging naar aanleiding van het gebruik dat hij maakte van het Stapp.in-voertuig, zal deze zelf moeten instaan voor eventuele strafrechtelijke of burgerlijke verdediging.

Vrijstellingen en gebeurlijke regresvorderingen , uitsluitingen of excepties, van verzekeringsmaatschappijen vallen ten laste van de Stapp.in-gebruiker die hiervoor hoofdelijk gehouden is met de gebeurlijk betrokken berijder.

13.4. Bij ongeval of schade zal de gebruiker binnen de kortst mogelijke termijn via het telefoonnummer vermeld op de website van Stapp.in ons op de hoogte brengen om verder te handelen zoals bepaald door de algemene voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van Stapp.in
14.1: Onze verplichtingen onder enig Aansluiting gaan niet verder dan het nakomen van de verplichtingen die wij krachtens de overeenkomst c.q. deze voorwaarden hebben. Bij het niet of niet correct nakomen van onze verplichtingen zijn wij niet aansprakelijk voor enige (direct of indirecte) schade van de Stapp.in-gebruiker en/of Berijder en/of derden.
14.2: Wij zijn binnen de uitvoering van onze verplichtingen evenmin aansprakelijk voor productaansprakelijkheid noch voor tekortkomingen van derden zoals gemeentes, parkeergarages, schadeherstel- en/of schoonmaakbedrijven, andere (eerdere) gebruikers van onze voertuigen, foutparkeerders op Locaties of bijvoorbeeld vervoerbedrijven die via onze bemiddeling diensten verlenen, of voor schade die de Stapp.in-gebruiker direct of indirect lijdt als gevolg van of in verband met het gewenste of daadwerkelijke gebruik van een Stapp.in-voertuig.
14.3: In gevallen waarin wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade verplicht zouden zijn, is de door ons verschuldigde schadevergoeding nooit hoger dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar in de betrokken zaak uitkeert. Indien voor onze aansprakelijkheid geen verzekeringsdekking bestaat, is onze verplichting tot schadevergoeding ten allen tijde beperkt tot directe schade, met een maximum van EUR 2.500,–.
14.4: Een uitzondering op leden 1 en 2 van dit artikel geldt slechts in geval van schade waarvan de Stapp.in-gebruiker aantoont dat die rechtstreeks is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van onze zijde (medewerkers van ons Stapp.in Service Center uitgezonderd)…
14.5: De Stapp.in-gebruiker vrijwaart ons van en voor vorderingen van derden die verband houden met enige Reservering, onze aanvullende of vervangende diensten, schade toegebracht door de bij een Reservering betrokken Stapp.in-voertuig en/of het gebruik dat van dat voertuig Stapp.in-tankpas door hemzelf of een gebruiker onder zijn Aansluiting gemaakt wordt alsmede voor alle overige schadevorderingen.
14.6.Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies of schade veroorzaakt aan goederen die in het voertuig ondergebracht of achtergelaten worden tijdens de periode van gebruik.

Artikel 15: Overdracht van bedrijf door Stapp.in
Stapp.in heeft het recht om het bedrijf of onderdelen daarvan, inclusief Aansluitingen, aan derden over te dragen indien die derden ten tijde van de overdracht redelijkerwijze in staat kunnen worden geacht om onze dienstverlening onmiddellijk na de overdracht op vergelijkbaar niveau en tegen vergelijkbare voorwaarden en tarieven voort te zetten.

Artikel 16: Wijziging van voorwaarden
16.1: Wij zullen wijzigingen van onze algemene voorwaarden of van de Gebruiksaanwijzing mededelen via onze website.
16.2: Indien onze algemene voorwaarden worden gewijzigd, zijn de gewijzigde algemene voorwaarden op onze relaties tot Stapp.in-gebruikers van toepassing na één kalendermaand na de maand van publicatie van de gewijzigde voorwaarden op onze website. Reserveringen waarvan de annuleringstermijn ten tijde van de publicatie van onze gewijzigde voorwaarden op onze website al is verlopen, blijven echter geregeerd door onze oude voorwaarden.

Artikel 17: Boetes

Stapp.in behoud zich het recht om sancties en boetes aan te rekenen indien de huurder niet voldoet aan volgende voorwaarden:

  1. Wanneer de huurder de wagen niet opnieuw terug voltankt wanneer de wagen minder dan 50% volgetankt is op het moment dat hij/zij de reservering beëindigd, zal Stapp.in hiervoor €75 in rekening brengen
  2. Wanneer er een schade werd opgelopen en dit niet gemeld werd via de app of via mail, zal Stapp.in hiervoor een forfait van €450 in rekening brengen boven op de voorziene herstelkost.
  3. Wanneer er gerookt werd in de auto, zal Stapp.in een forfait van €350 in rekening brengen.
  4. Wanneer de wagen niet tijdig werd teruggebracht, zonder dat de gebruiker hiervoor telefonisch contact heeft gehad met Stapp.in om dit te melden, zal er een forfait van €75 in rekening worden gebracht.
  5. Wanneer een elektrische wagen niet wordt opgeladen bij het beëindigen van de reservatie, zal Stapp.in een forfait van €75 in rekening brengen.
  6. Bij diefstal van de tankkaart of laadkaart, zal Stapp.in de aanschafkosten van een nieuwe kaart + €75 in rekeningen brengen.
  7. Wanneer er etensresten, afval of andere objecten in de wagen werden achtergelaten, zal Stapp.in een forfait van €75 in rekening brengen.

Artikel 18: Geschilbeslechting
18.1: Op alle verhoudingen van Stapp.in-gebruikers tot ons is Belgisch recht van toepassing.
18.2: Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de rechter die bevoegd is binnen het arrondissement waar wij zijn gevestigd. Wij hebben daarnaast het recht om een geschil aanhangig te maken bij de rechter die volgens de wet bevoegd is.